REGULAMIN REKOLEKCJI WAKACYJNYCH
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA THEOFOROS

1. Rekolekcje przewidziane są dla osób dorosłych, żyjących w różnych stanach (bezżennych, wdów i wdowców, małżeństw i rodzin…) oraz młodzieży.

2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestniczenie w Rekolekcjach, którą przekładają moderatorom danego stopnia najpóźniej w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

3. Istnieje możliwość przyjazdu na rekolekcje współmałżonków oraz dzieci, którzy nie będą uczestniczyli w formacji rekolekcyjnej.

4. Rekolekcje Wakacyjne składają się z III stopni formacyjnych. W I ° rekolekcji może uczestniczyć każda osoba dorosła. (pierwszeństwo mają osoby, które przeszły Alpha lub Kurs Nowe Życie). W II ° mogą uczestniczyć osoby, które przebyły I ° formacji rekolekcyjnej
oraz roczną formację Wspólnoty (uczestnictwo w spotkaniach małej grupki i spotkaniach wspólnotowych). III ° rekolekcji – dla osób po przebytym II ° i roczną formacją Wspólnoty po II stopniu. W przypadku nie uczęszczania na formację w ciągu roku uczestnik może jedynie powtarzać przebyty stopień rekolekcji.

5. Rekolekcje letnie są szczególnym czasem działania łaski Bożej w nas, dlatego potrzeba żeby uczestnik był obecny na wszystkich punktach programu rekolekcji – jutrznia, konferencje, namiot spotkania, spotkania w małych grupach, warsztaty, Eucharystia, spotkania wieczorne. Każdy z ww. punktów jest tak samo ważny i potrzebny do pełnego przeżycia świętego czasu rekolekcji.

6. Uczestnik zobowiązuję się przestrzegać punktualności oraz dochować starań, aby swoim przykładem zachęcać innych uczestników rekolekcji do punktualnego uczestnictwa w programie rekolekcji.

7. Podczas rekolekcji obowiązuje zakaz posiadania oraz używania: broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych. Zakaz palenia obowiązuje na terenie całego ośrodka rekolekcyjnego.

8. Podczas rekolekcji obowiązuje zakaz opuszczania ośrodka bez wiedzy animatora oraz bezwzględny zakaz opuszczania ośrodka po godz. 22:00.

9. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 (lub pół godz. po zakończonym ostatnim punkcie programu) do godz. 6:00. W tym czasie kategorycznie zabrania się przebywania w cudzych pokojach/domkach noclegowych.

10. Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Chłopcy i dziewczęta śpią w oddzielnych pokojach (nie dotyczy małżeństw).

11. Rekolekcyjny charakter domaga się, by w tym czasie nie było żadnych odwiedzin osób z zewnątrz, z wyjątkiem osób zaproszonych przez organizatorów. W dniach rekolekcji na terenie ośrodka mają prawo przebywać tylko uczestnicy rekolekcji i gospodarze. W wypadku zauważenia obecności nieznanych osób uprzejmie prosi się o powiadomienie organizatorów. Jednocześnie uprasza się o zwracanie uwagi na rzeczy osobiste i nie pozostawianie cennych przedmiotów w pokojach.

12. Podczas spotkań odbywających się w świątyni każdego uczestnika obowiązuje właściwy strój oraz postawa szacunku dla miejsca świętego. Za właściwy strój uważa się ubranie zasłaniające ramiona, brzuch oraz nogi o stonowanych barwach. Wymóg ten dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Nie chodzimy do świątyni w strojach sportowych, plażowych, spódniczkach mini, krótkich spodenkach itp. Organizatorzy proszą o zaangażowanie w śpiew i modlitwę, a także o czynne włączanie się w liturgię i nabożeństwa.

13. Podczas całego pobytu także obowiązuje strój stosowny do czasu rekolekcji. Pamiętajmy, że nasz strój również może wpływać na rozproszenia w przeżywaniu rekolekcji przez innych uczestników.

14. Prosimy o nie przywożenie hałaśliwych zabawek, sprzętu audio video (radio, mp3 player), gier elektronicznych).

15. Dbamy o czystość i porządek w swoich pokojach, a także całym ośrodku rekolekcyjno/wypoczynkowym.

16. Każdy uczestnik przydzielony zostaje do małej grupki, za którą odpowiada animator. W czasie trwania rekolekcji nie przewiduje się przeniesienia uczestnika do innej małej grupki.
W przypadku, gdy utworzona zostanie grupa młodzieżowa, wówczas do takiej grupy przydzielane są osoby w wieku 13-18 lat. Gdy grupa młodzieżowa nie zostanie utworzona, osoby powyżej 16 roku życia uczestniczą w małej grupce razem z dorosłymi, a poniżej 16 roku – w grupie dziecięcej z opiekunami.

17. W czasie rekolekcji każda z małych grupek pełnić będzie dyżury według grafiku sporządzonego przez organizatorów.
Przewiduje się następujące dyżury małych grupek:
– śniadaniowy – posługa w trakcie śniadania, sprzątanie stołów i ewentualna pomoc w zmywaniu po śniadaniu, nakrycie stołów na obiad;
– obiadowy – ewentualna pomoc w przygotowaniu obiadu (obieranie ziemniaków), posługa w trakcie obiadu, sprzątanie stołów i ewentualnie pomoc w zmywaniu po obiedzie, nakrycie stołów na kolację;
– kolacyjny – posługa w trakcie kolacji, sprzątanie stołów i zmywanie po kolacji, nakrycie stołów na śniadanie;
– liturgiczny – oprawa liturgiczna podczas nabożeństw i Eucharystii w trakcie dnia rekolekcyjnego;
– sprzątający – sprzątanie w wolnym czasie części wspólnych (sale konferencyjne, kawiarenka itp.)
W dniu przyjazdu należy zapoznać się i przestrzegać dyżurów rekolekcyjnych zgodnie z zasadami przedstawionymi na spotkaniu wstępnym.

18. Dla dzieci uczestników przewidziane są zajęcia z opiekunami. Mogą w nich uczestniczyć dzieci od lat 3, które chcą i potrafią funkcjonować w grupie. Opieka nad dziećmi odbywa się w czasie konferencji, namiotu spotkania, spotkań w grupach oraz warsztatów. W czasie modlitwy wieczornej jest przewidziany dyżur dla dzieci, które chcą już pozostać w pokoju – czytanie, ewentualnie oglądanie bajek.

19. Młodsze dzieci są pod opieką rodziców.

20. Zachęca się do uczestniczenia dzieci w wieczornym uwielbieniu. Wtedy jednak troską rodziców będzie to, żeby swoim usposobieniem dzieci nie były powodem dyskomfortu dla pozostałych uczestników modlitwy.

21. W przypadku udziału w rekolekcjach małżeństw z dziećmi poniżej 3 lat lub takimi, które nie chcą lub nie mogą przebywać w grupie z opiekunami, jedno z małżonków opiekuje się dzieckiem/dziećmi, a drugie – imiennie wskazane – uczestniczy w przeżywaniu rekolekcji. Nie istnieje możliwość zamieniania się rodziców tymi funkcjami w trakcie trwania rekolekcji.

22. Uczestnik, przy zgłoszeniu chęci udziału w rekolekcjach, wpłaca bezzwrotną zaliczkę – 100zł za każdego członka rodziny. Pozostałą część opłaty za rekolekcje zobowiązany jest uiścić po przyjeździe na miejsce – najpóźniej do końca dnia przyjazdu. Osoby zgłaszające się, które w terminie 2 tygodni od momentu zapisu na rekolekcje nie wpłaciły zaliczki zostają wykreślone z listy uczestników.

23. Koszt pobytu na rekolekcjach wynosi: dorośli i młodzież powyżej 13 roku życia – 490 zł, dzieci od 4-ch lat – 350 zł, dzieci do lat 3 (skończonego trzeciego roku życia, czyli do 4 urodzin) – 0 zł. Trzeci i kolejny członek rodziny wpłaca 420 zł za cały pobyt. Opłata za rekolekcje obejmuje noclegi oraz trzy posiłki dziennie wraz z kawiarenką dostępną w ciągu dnia rekolekcyjnego.

24. Istnieje możliwość dofinansowania przez Stowarzyszenie Theoforos udziału osób w rekolekcjach. Warunkiem takiego dofinansowania jest złożenie do Prezesa, Wiceprezesa lub członków Zarządu umotywowanego podania najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.

25. Rekolekcje od samego początku do ostatniego punktu w dniu wyjazdu stanowią całość, w związku z czym nie ma możliwości późniejszego przyjazdu ani wcześniejszego wyjazdu.

26. Po zakwaterowaniu w pokoju/domku noclegowym należy w ciągu 12 godzin zgłosić organizatorom wszelkie usterki zastane w miejscu noclegowym.

27. Uczestnik zobowiązuję się pokryć koszty wszystkich usterek na terenie ośrodka, których jest sprawcą.

24. W przypadku nie stosowania się uczestnika do zasad powyższego regulaminu, organizatorzy mogą w skrajnych przypadkach zdecydować o wydaleniu uczestnika bez zwrotu kosztów.

25. Ostatniego dnia rekolekcji, przed opuszczeniem budynku rekolekcyjnego wszyscy włączamy się we wspólne końcowe sprzątanie.

WPŁACENIE ZALICZKI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ I PRZYJĘCIEM DO STOSOWANIA POWYŻSZEGO REGULAMINU!