Statut Prywatnego Stowarzyszenia Wiernych

„Katolickie Stowarzyszenie Theoforos”

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Katolickie Stowarzyszenie Theoforos zwane dalej Stowarzyszeniem jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych działającym na podstawie kan. 299 Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK).
 2. W rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie jest organizacją kościelną (art. 34 ust.1).
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w Kościele Katolickim na mocy kan. 312 i 322 (KPK).
 4. Stowarzyszenie w Diecezji Łomżyńskiej eryguje Biskup Łomżyński.
 5. Stowarzyszenie rządzi się niniejszym Statutem zatwierdzonym przez Biskupa Łomżyńskiego.
 6. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „Wspólnota Theoforos”.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działania na terenie Diecezji Łomżyńskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Parafia Św. Michała Archanioła w Łomży, ul. Dworna 25.
 3. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności tworzy w innych miejscowościach Diecezji Łomżyńskiej lokalne oddziały Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów statutowych, może podejmować współpracę z innymi stowarzyszeniami, ruchami, organizacjami kościelnymi, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz w bratnich kościołach chrześcijańskich.

§ 3

 1. Stowarzyszenie posiada asystenta kościelnego mianowanego przez Biskupa Łomżyńskiego.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie może posiadać wyróżniające je znak graficzny (logo).
 2. Formę oraz treść znaków identyfikacyjnych ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział II.

Cel i działalność Stowarzyszenia

§ 5

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest służba Kościołowi Katolickiemu w dziele ewangelizacji oraz formacja duchowa członków Stowarzyszenia, mająca na celu kształtowanie świadomych i dojrzałych postaw chrześcijańskich.
 2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
 • organizację i prowadzenie kursów ewangelizacyjnych w szczególności Kursu Alpha;
 • uczestnictwo oraz wspieranie organizacji kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji;
 • spotkania ewangelizacyjne w szkołach i parafiach oparte na głoszeniu Kerygmatu;
 • pracę w małych grupach formacyjnych;
 • spotkania formacyjne z nauczeniem i modlitwą wspólnotową;
 • organizację ewangelizacyjno-formacyjnych rekolekcji wakacyjnych;
 • organizację dni skupienia dla członków Stowarzyszenia;
 • inicjatywy charytatywne;
 • profilaktykę uzależnień;
 • spotkania kulturalno-rozrywkowe propagujące kulturę chrześcijańską;
 • inne podejmowane inicjatywy ewangelizacyjne typu: koncerty, konkursy, pantomimy, audycje w radiu i telewizji, artykuły w prasie i na serwisach internetowych, sesje, konferencje, szkoły modlitwy i duchowości chrześcijańskiej;
 • współpracę z instytucjami kościelnymi (diecezje, parafie, zakony, stowarzyszenia, ruchy, bractwa etc).

 

§ 6

 1. Formacja członków Stowarzyszenia odbywa się na podstawie materiałów formacyjnych opracowanych przez Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzonych przez asystenta kościelnego, nawiązujących do formacji Ruchu Światło-Życie z elementami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej oraz Szkoły Nowej Ewangelizacji.

 

§ 7

 1. Stowarzyszenie tworzy Szkołę Nowej Ewangelizacji działającą zgodnie z charyzmatem i metodologią Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja.

 

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

 § 8

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie:

a) zwyczajni;

b) wspierający;

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać katolik, osoba duchowna lub świecka, po przebyciu co najmniej II stopnia formacji rekolekcyjnej, która uczestniczy w działalności Stowarzyszenia w sposób stały, po łożeniu do Zarządu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać katolik, osoba duchowna lub świecka, po ukończeniu Kursu Alpha lub innej ewangelizacji, po łożeniu do Zarządu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

4. Członkiem Stowarzyszenia nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał więź ze wspólnotą Kościoła lub podlega ekskomunice wymierzonej wyrokiem lub dekretem.

5. Członkowie Stowarzyszenia mogą należeć do innych stowarzyszeń i organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki Kościoła Katolickiego.

§ 9

1. Przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia;

b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c) udziału w dziełach podejmowanych przez Stowarzyszenie;

d) zgłaszania wniosków odnoszących się do działalności Stowarzyszenia;

2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

a) przestrzegać statutu Stowarzyszenia i działać na rzecz aktywnej realizacji jego celów;

b) przestrzegać uchwał władz Stowarzyszenia;

c) regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia;

 

§ 11

 1. Członkom wspierającym przysługuje prawo:

a) udziału w dziełach podejmowanych przez Stowarzyszenie;

b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;

c) udziału z głosem doradczym w walnych zebraniach Stowarzyszenia

2. Członkowie wspierający są zobowiązani:

a) przestrzegać postanowień Statutu i władz Stowarzyszenia;

b) aktywnie wspierać działalność Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych;

c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

§ 12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu;

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu wyraźnego naruszenia postanowień statutu, w szczególności poprzez:

 • zaprzestanie działalności na rzecz Stowarzyszenia;
 • nie stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia;
 • postępowanie niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego;

 

Rozdział IV

Lokalne Oddziały Stowarzyszenia

 § 13

 1. Lokalne oddziały są podstawową komórką organizacyjną Stowarzyszenia;
 2. Oddziały te tworzą lokalni członkowie Stowarzyszenia.
 3. Każdy oddział opracowuje Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Oddziału zatwierdzany przez Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie którego organizuje pracę oddziału.
 4. Oddziały Stowarzyszenia posiadają lokalne władze, w pełni podległe władzom Stowarzyszenia;
 5. Lokalne władze tworzą:

a) Walne Zebranie;

b) Zarząd Oddziału z Przewodniczącym (Grono odpowiedzialnych i lider);

 1. W skład Walnego Zebrania z prawem głosowania wchodzą członkowie zwyczajni (tworzący dany oddział Stowarzyszenia) oraz asystent kościelny. Pozostali członkowie mogą uczestniczyć z prawem do zgłaszania wniosków.
 2. Zarząd Oddziału w ilości 5 – 8 członków, w tym Przewodniczący, wybierani są przez Walne Zebranie spośród lokalnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczącym Zarządu Oddziału może być członek zwyczajny Stowarzyszenia po ukończeniu III stopnia formacji Wspólnoty Theoforos.
 4. Członkowie Zarządu Oddziału wybierają spośród siebie, zwykłą większością głosów, odpowiednią ilość Delegatów do Zarządu Stowarzyszenia w zależności od przypadających dla oddziału miejsc w Zarządzie Stowarzyszenia.
 5. Szczegółowe zasady wyboru i odwołania oraz kompetencje lokalnych władz określa Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Oddziału.

 

Rozdział V.

Władze Stowarzyszenia

 § 14

 1. Władze Stowarzyszenia tworzą:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

§ 15

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Wybory uzupełniające w okresie kadencji przeprowadza się każdorazowo, gdy nastąpi vacat w składzie Komisji Rewizyjnej.

 § 16

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem głosowania w sprawach osobistych;

3. W przypadku równego rozłożenia głosów o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu.

Walne Zgromadzenie

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 2. W skład Walnego Zgromadzanie z prawem głosowania wchodzą: Prezes, Wiceprezes, członkowie zwyczajni oraz asystent kościelny. Pozostali członkowie mogę uczestniczyć z prawem do zgłaszania wniosków.
 3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
 4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/5 liczby członków zwyczajnych.
 5. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.
 6. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór Komisji Rewizyjnej

d) odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia bądź likwidacji lokalnego oddziału Stowarzyszenia,

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 18

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd w ilości 8 – 10 członków składa się z Przewodniczących oraz delegatów Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia wybieranych przez członków tych Zarządów. Oświadczenia woli za Stowarzyszenie składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i asystent kościelny.
 3. Ilość członków Zarządu rozkłada się po równo na poszczególne oddziały Stowarzyszenia.
 4. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Przewodniczący Zarządu Oddziału Łomżyńskiego, a Wiceprezesem Przewodniczący Zarządu Oddziału Ostrołęckiego. Zarząd z pośród siebie wybiera Skarbnika.
 5. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 4 razy do roku.
 7. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy asystent kościelny.
 8. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b) realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,

c) zatwierdzania Wewnętrznych Regulaminów Organizacyjnych lokalnych oddziałów Stowarzyszenia;

d) nadzorowanie prac lokalnych oddziałów Stowarzyszenia

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

g) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

i) ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych.
 3. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) ocena pracy Zarządu w tym badanie zgodności działania Zarządu z postanowieniami Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia;

b) Składanie sprawozdań oraz wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielanie absolutorium Zarządowi;

c) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie wykrytych nieprawidłowości dotyczących jego działalności;

d) kontrolowanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI.

Majątek Stowarzyszenia

§ 20

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą składki członkowskie.
 2. Posiadany i nabywany przez Stowarzyszenie majątek służy w całości na potrzeby realizacji celów statutowych.
 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz Kurii Łomżyńskiej.

 

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

 § 21

 1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzane przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów i powinny być zatwierdzone przez Biskupa Łomżyńskiego.
 2. Stowarzyszenie może rozwiązać lub czasowo zawiesić Biskup Łomżyński z własnej inicjatywy lub na wniosek Walnego Zgromadzenia, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wszystkie decyzje podejmowane przez władze Stowarzyszenia wymagają aprobaty asystenta kościelnego.
 4. W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy statut Stowarzyszenie podlega odpowiednim przepisom Kodeksu Prawa Kanonicznego o prywatnych stowarzyszeniach wiernych i decyzjom Biskupa diecezjalnego.