Struktura

Nasza wspólnota jest Lokalnym Oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Theoforos działającego na mocy KPK., a zatem osoby, które chcą przynależeć do naszej wspólnoty stają się również Członkami Stowarzyszenia Theoforos.

Struktura przynależności:

 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie:

  1. zwyczajni;

  2. wspierający;

 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać katolik, osoba duchowna lub świecka, po przebyciu co najmniej II stopnia formacji rekolekcyjnej, która uczestniczy w działalności Stowarzyszenia w sposób stały po złożeniu do Zarządu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać katolik, osoba duchowna lub świecka, po ukończeniu Kursu Alfa lub innej ewangelizacji po złożeniu do Zarządu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

 1. Lider Diakonii

 • Osoba, która ukończyła II stopień formacji wspólnoty i została wybrana przez Odpowiedzialnych do przewodniczenia danej diakonii wspólnoty.

 • Organizuje pracę danej diakonii, dzieli obowiązki między członków diakonii.

 • Raz w miesiącu uczestniczy w spotkaniu Grona Odpowiedzialnych.

 1. Animator

 • Osoba, która ukończyła II stopień formacji wspólnoty i została wybrana przez Odpowiedzialnych do prowadzenia Małej Grupki.

 • Animator obejmuje szczególną troską członków swojej grupki, modli się w ich intencji oraz wprowadza nowych członków w życie wspólnoty.

 • Swoją posługę pełni dbając o głęboką relację z Panem i swój rozwój duchowy.

 • Raz w miesiącu uczestniczy w spotkaniu Grona Odpowiedzialnych.

 1. Władzę Theoforos Ostrołęka
 1. Walne Zebranie Członków
 2. Grono Odpowiedzialnych wraz z Liderem.
 • W skład Walnego Zebrania wchodzą z prawem do głosowania Członkowie Zwyczajni oraz Asystent Kościelny.
 • Walne Zebranie podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących wspólnoty oraz dokonuje wyboru Lidera i Grona Odpowiedzialnych.
 • Grono Odpowiedzialnych składa się z 8 członków wspólnoty (w tym lider), którzy ukończyli co najmniej II stopnień formacji wspólnoty.
 • Lider wybierany jest spośród tych członków, którzy ukończyli III stopnie formacji wspólnoty.
 • Grono Odpowiedzialnych wraz z Liderem Wspólnoty wybierani są na 2 letnią kadencje.